• مشاهده تمامی اخبار

 • اخبار صنفی

 • مشاهیر وکالت

 • مقالات

 • قرارداد حق الوکاله

 • تخلفات انتظامی

 • قوانین و مقررات جدید

 • نظریات مشورتی

 • مصوبات هیات مدیره

 • اخلاق حرفه ای

 • معرفی کتاب

 • چهره ها در عدلیه

 • نغز نامه

 • گوشه های تاریخ

 • همایش های حقوقی

 • فرهنگی و هنری

 • عکس هفته

 • لایحه جامع وکالت رسمی

 • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

 • مشاهیر قضاوت

 • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

 • مصاحبه ها

 • زنان و کودکان

 • حقوق بین الملل

 • حقوق و سینما

 •  
  • مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي تخليه به لحاظ تعدي و تفريط كجاست؟

   اختصاصی سپهر عدالت
   دكتر ابوالفضل حشمتي مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري
   نظر به اينكه شروط اندراجي و پيش بيني گرديده در قانون روابط مؤجر و مستاجر سال ١٣٥٦ در زمره شروط محصي و غير تمثيلي مي باشد و از آنجا كه به اعتبار نص، اصل بر صلاحيت عام محاكم طبق ماده ٢ معمول و مد نظر مي باشد به نظر مي رسد محاكم عمومي حقوقي جداي از قيود قانوني در صلاحيت اختصاصي بعض از محاكم مي باشد،صالح باشند اما با اندك مداقه و ملاحظه قائم به تفسير قانوني و قضايي و حاكميت بند ٣ از ماده ٩ ق شوراها مصوب سال ١٣٩٤ شوراهاي حل اختلاف به طور مطلق صالح در رسيدگي دعاوي تخليه هستند مگر در مواردي كه منجر به سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت گردد. صرفنظر از اينكه حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت جداي از سرقفلي و كسب و پيشه و تجارت هستند،نتيجه حاصله أز دعوي تخليه به جهت تعدي و تفريط منجر به سرقفلي و كسب و پيشه و تجارت نمي گرددند خاصه اينكه ثابت شوند يا خير، با در نظر داشتن اين مفروض مبنايي قانون ديگر مراجع عمومي صالح نبوده بلكه شوراي حل اختلاف صلاحيت دو گانه شكلي و ماهيت در رسيدگي را خواهند داشت چراكه مقصود مقنن در دريافت سرقفلي و كسب وپيشه و تجارت حاصل نگرديده و هر اقدام و رفتاري جز اين از باب صلاحيت در رسيدگي مراجع صالحه فقط نقض غرض مقنن را در پي خواهد داشت.    
   <A https://telegram.me/sepehredalat

  نظر خود را ثبت کنید
  نام کاربر
  متن
     

  Design By Gitysoft