• مشاهده تمامی اخبار

 • اخبار صنفی

 • مشاهیر وکالت

 • مقالات

 • قرارداد حق الوکاله

 • تخلفات انتظامی

 • قوانین و مقررات جدید

 • نظریات مشورتی

 • مصوبات هیات مدیره

 • اخلاق حرفه ای

 • معرفی کتاب

 • چهره ها در عدلیه

 • نغز نامه

 • گوشه های تاریخ

 • همایش های حقوقی

 • فرهنگی و هنری

 • عکس هفته

 • لایحه جامع وکالت رسمی

 • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

 • مشاهیر قضاوت

 • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

 • مصاحبه ها

 • زنان و کودکان

 • حقوق بین الملل

 • حقوق و سینما

 •  
  • ((موافقتنامۀ مذاکره شدۀ رابطه میان ((دیوان کیفری بین المللی)) و ((ملل متحد


   ترجمه از : ملودی خادم مقدم ارسی – پژوهشگر حقوق بین الملل
   مقدمه
             «دیوان کیفری بین¬المللی» و «ملل متحد»،
             با در نظر داشتن اهداف و اصول «منشور ملل متحد»،
             با یادآوری اینکه «اساسنامۀ رم دیوان کیفری بین¬المللی»، اهداف و اصول «منشور ملل متحد» را مورد تایید مجدد قرار می¬دهد،
             با توجه به نقش مهمی که به «دیوان کیفری بین¬المللی» در رسیدگی به شدید¬ترین جرایمِ مایۀ نگرانی جامعۀ جهانی بطور کل، به نحو مندرج در «اساسنامۀ رم»، که تهدیدکنندۀ صلح، امنیت، و نیکبختی جهانی هستند، محول شده،
             با در نظر داشتن اینکه مطابق با «اساسنامۀ رم»، «دیوان کیفری بین¬المللی» بعنوان یک نهاد دایمی مستقل در ارتباط با نظام «ملل متحد» تاسیس شده،
             همچنین، با یادآوری اینکه وفق مادۀ 2 «اساسنامۀ رم»، «دیوان کیفری بین¬المللی» باید از طریق موافقتنامه¬ای که به تصویب «مجمع دول عضو اساسنامۀ رم» و متعاقبا به امضای «رییس دیوان» از جانب مجمع می¬رسد، با «ملل متحد» رابطه برقرار کند،
             بعلاوه با یادآوری «قطعنامۀ 58/79 مجمع عمومی»، صادره در 9 دسامبر 2003، که خواستار انعقاد یک موافقتنامۀ [تنظیم] رابطه میان «ملل متحد» و «دیوان کیفری بین¬المللی» شده،
             با عنایت به وظایف «دبیرکل ملل متحد» بموجب مقررات «اساسنامۀ رم دیوان کیفری بین-المللی»،
             با خواست ایجاد مقرراتی جهت [تنظیم] یک رابطۀ سودمند دوجانبه که تسهیل¬کنندۀ ایفای تعهدات مربوطۀ «ملل متحد» و «دیوان کیفری بین¬المللی» باشد،
             و بدین منظور، با توجه به مقررات «منشور ملل متحد» و مقررات «اساسنامۀ رم دیوان کیفری بین¬المللی»،
             نسبت به موارد ذیل توافق نموده¬اند:
   یک - مقررات عمومی
   مادۀ 1
   هدف موافقتنامه
   1-           «موافقتنامۀ» حاضر که  به¬ترتیب، بموجب مقررات «منشور ملل متحد» ([از این پس،] "منشور") و «اساسنامۀ رم دیوان کیفری بین¬المللی» ("اساسنامه")، میان «ملل متحد» و «دیوان کیفری بین¬المللی» ("دیوان") منعقد شده، ضوابطی که «ملل متحد» و «دیوان»، تحت آن، با یکدیگر رابطه برقرار می¬کنند را تعریف می¬نماید.
   2-           در این «موافقتنامه»، "دیوان" همچنین شامل «دبیرخانۀ مجمع دول عضو» نیز می¬باشد.
   مادۀ 2
   اصول
   1-          «ملل متحد»، «دیوان» را بعنوان یک نهاد قضایی دایمی مستقل، که مطابق با مواد 1 و 4 «اساسنامه»، دارای شخصیت حقوقی بین¬المللی و صلاحیت حقوقی لازم جهت انجام وظایف و عمل به اهداف خود است، شناسایی می¬کند.
   2-          «دیوان»، وظایف «ملل متحد» بموجب «منشور» را به رسمیت می¬شناسد.
   3-          «ملل متحد» و «دیوان»، جایگاه و ماموریت یکدیگر را محترم می¬شمارند.
   مادۀ 3
   تعهد به همکاری و هماهنگی
                 «ملل متحد» و «دیوان»، با عنایت به تسهیل ایفای موثر تعهدات خود، توافق می¬¬نمایند هرزمان که مناسب باشد با یگردیگر همکاری نزدیک داشته و در موضوعات مورد علاقۀ مشترک، مطابق با مقررات «موافقتنامۀ» حاضر و طبق مفاد «منشور» و «اساسنامه»، مشورت نمایند.
   دو- مناسبات سازمانی
   مادۀ 4
   نمایندگی متقابل
   1-          با توجه به مقررات قابل¬اعمال «قواعد دادرسی و ادلۀ اثبات دعوی دیوان» ("آیین دادرسی و ادله")، «دبیرکل ملل متحد» ("دبیرکل")، یا نمایندۀ وی باید دارای دعوت دائمی جهت حضور در جلسات استماع عمومی «شعب دیوان» که مربوط به پرونده¬های مورد علاقۀ «ملل متحد» هستند، و نیز همۀ جلسات عمومی «دیوان» باشد.
   2-            «دیوان» می¬تواند در مقام ناظر در فعالیت¬های «مجمع عمومی ملل متحد» حضور یافته و مشارکت کند. «ملل متحد»، با متابعت از قواعد و رویۀ نهادهای مربوطه، از «دیوان» از جهت شرکت در نشست¬ها و اجلاس¬هایی که تحت نظر «ملل متحد» برگزار می¬شوند و ناظران حق شرکت دارند، و همچنین هر زمان که مسائل مورد علاقۀ «دیوان» مورد بحث باشد، دعوت به عمل خواهد آورد. 
   3-          هر زمان که «شورای امنیت»، به مسائل مرتبط با فعالیت¬های «دیوان» بپردازد، «رییس دیوان» ("ریاست") یا «دادستان دیوان» ("دادستان") می¬توانند، با دعوت «شورا»، جهت یاری رساندن در رابطه با مسائل واقع در حوزۀ صلاحیت «دیوان»، در «شورا» نطق نمایند.
   مادۀ 5
   تبادل اطلاعات
   1-           بدون مخدوش ساختن سایر مقررات «موافقتنامۀ» حاضر درمورد تسلیم اسناد و اطلاعات مربوط به پرونده¬های خاص مطرح نزد «دیوان»، «ملل متحد» و «دیوان» تا حد اکثر امکان، ترتیبات لازم جهت مبادلۀ اطلاعات و اسناد مورد علاقۀ مشترک را خواهند داد. بویژه در موارد ذیل: 
   الف) «دبیرکل» باید: 
   (1) اطلاعات تحولات مرتبط با «اساسنامه» که با کار «دیوان» در پیوند می¬باشند، ازجمله اطلاعات دربارۀ نامه¬نگاری¬های دریافتی توسط «دبیرکل» در مقام امین «اساسنامه»، یا بعنوان مستودع هر موافقتنامۀ دیگری که با اعمال صلاحیت دیوان، مرتبط باشد، به «دیوان» منتقل نماید؛
   (2) «دیوان» را درمورد اجرای بندهای 1 و 2 مادۀ 123 «اساسنامه»، ناظر بر برگزاری کنفرانس¬های بازنگری توسط «دبیرکل»، مطلع نگاه دارد؛ 
   (3) علاوه بر الزام مندرج در بند 7 مادۀ 121 «اساسنامه»، متن هر اصلاحیۀ مصوب بموجب مادۀ 121 «اساسنامه» را برای تمام دولت¬های عضو «ملل متحد» و اعضای آژانس¬های تخصصی [ملل متحد] و «آژانس بین¬المللی انرژی هسته¬ای» که طرف «اساسنامه» نیستند، ارسال کند؛
   (ب) «مدیر دفتر ثبت دیوان» ("مدیر ثبت") باید:
   (1) مطابق با «اساسنامه» و «آیین دادرسی و ادله»، اطلاعات و اسناد مرتبط با لوایح، رسیدگی¬های شفاهی، احکام و قرارهای صادره توسط «دیوان» در پرونده¬هایی که ممکن است عموما مورد علاقۀ «ملل متحد» باشند، و بطور خاص مواردی که شامل جرایم ارتکابی علیه کارکنان «ملل متحد» یا مربوط به استفادۀ ناشایست از پرچم، نشان، یا اونیفرم «ملل متحد» هستند که منجر به مرگ یا جراحات بدنی شدید شده¬اند و همچنین هر پرونده¬ای که مربوط به شرایط مشارالیها در مواد 16، 17 و بندهای 1 و 2 مادۀ 18 «موافقتنامۀ» حاضر باشد، ارسال کند؛
   (2) با موافقت «دیوان»، و مطابق با «اساسنامه» و قواعد آن، هرگونه اطلاعات مرتبط با کار «دیوان»، که توسط «دیوان بین¬المللی دادگستری» موافق با اساسنامۀ آن، درخواست شده باشد را برای «ملل متحد» فراهم نماید؛
   2-          «ملل متحد» و «دیوان» همۀ مساعی لازم جهت دستیابی به حداکثر همکاری با هدف اجتناب از تکرار نامطلوب در جمع¬آوری، تحلیل، انتشار و توزیع اطلاعات مربوط به مسائل موردعلاقۀ مشترک را مصروف خواهند داشت. این دو باید، در صورت لزوم، تلاش نمایند تا مساعی خود را بمنظور بیشینه¬سازی سودمندی و بهره¬برداری از این اطلاعات، تجمیع کنند. 
   مادۀ 6
   ارائۀ گزارش به «ملل متحد»
                  «دیوان» می¬تواند، اگر مناسب تشخیص دهد، گزارش فعالیت¬های خود را از طریق «دبیرکل» به «ملل متحد» تسلیم نماید.
   مادۀ 7
   بخش¬های دستورکار
                  «دیوان» می¬تواند فقراتی (بخش¬هایی) را جهت بررسی به «ملل متحد» پیشنهاد کند. در چنین مواردی، «دیوان» باید «دبیرکل» را از پیشنهاد خود مطلع و هرگونه اطلاعات مرتبط را تامین نماید. «دبیرکل»، براساس اختیارات خود، این فقره یا فقرات را به اطلاع «مجمع عمومی» یا «شورای امنیت» و همچنین هر ارگان مربوطۀ دیگر «ملل متحد»، ازجمله ارگان¬های زیرمجموعۀ برنامه¬ها و صندوق¬های «ملل متحد» خواهد رساند.
   مادۀ 8
   ترتیبات مربوط به کارمندان
   1-         «ملل متحد» و «دیوان»، توافق می¬نمایند تا جای ممکن درمورد استاندارها، روش¬ها، و ترتیبات استخدامی، با یکدیگر مشورت و همکاری نمایند. 
   2-           «ملل متحد» و «دیوان» توافق می¬نمایند:
   (الف) بصورت دوره¬ای دربارۀ مسائل مورد علاقۀ مشترکِ مرتبط با استخدام کارمندان ارشد (مقامات) و کارکنان خود، ازجمله شرایط خدمت، مدت زمان انتساب، طبقه¬بندی، میزان حقوق و دستمزدها، نحوۀ بازنشستگی و حقوق بازنشستگی و قواعد و مقررات ناظر بر کارکنان با یکدیگر مشورت نمایند؛
   (ب) در تبادل موقت کارمندان، در مواردی که لازم باشد، همکاری کرده و مقررات مناسب برای حقوق بازنشستگی و سنوات کارمندان باسابقه در نظر بگیرند؛
   (ج) برای همکاری حداکثری بمنظور دستیابی به کارآمدترین نحوۀ بکارگیری پرسنل، سیستم¬ها و خدمات تخصصی، تلاش کنند.
   مادۀ 9
   همکاری اداری
                   «ملل متحد» و «دیوان»، نظر به اجتناب از ایجاد و ادارۀ امکانات همپوشان، هرازگاهی در رابطه با کارآمدترین نحوۀ استفاده از امکانات، کارکنان و خدمات، با یکدیگر مشورت خواهند نمود. همچنین با عنایت به مسئلۀ صرفه¬جویی در هزینه¬ها، جهت بررسی امکان ایجاد تاسیسات یا خدمات مشترک در حوزه¬ها مشخص، مشورت خواهند نمود. 
   مادۀ 10
   خدمات و امکانات
   1-         «ملل متحد»، توافق می¬نماید بنا به درخواست «دیوان»، درصورت در دسترس بودن و بر مبنای بازپرداخت هزینه¬ها، یا به هر نحو دیگر مورد توافق، امکانات و خدمات مورد نیاز اهداف «دیوان»، ازجمله امکانات و خدمات لازم برای نشست¬های «مجمع دول عضو [دیوان]» ("مجمع")، «هیئت رئیسۀ مجمع» و نهادهای زیرمجموعۀ به آن، مشتمل بر خدمات ترجمۀ کتبی و همزمان، مستندسازی، و خدمات همایشی را تامین نماید. درصورتیکه «ملل متحد»، قادر به تامین درخواست «دیوان» نباشد، باید در مدت زمان معقول، «دیوان» را مطلع نماید.
   2-            شرایط و ضوابطی که این امکانات و خدمات «ملل متحد»، براساس آن تامین می¬شوند، حسب اقتضا، باید موضوع ترتیبات تکمیلی قرار گیرند.
   مادۀ 11
   دسترسی به مقر «ملل متحد»
                   «ملل متحد» و «دیوان»، با متابعت از قواعد مربوطۀ خود، تلاش خواهند نمود دسترسی نمایندگان تمام «دول عضو اساسنامه»، نمایندگان «دیوان» و ناظران «مجمع»، آنگونه که در بند 1 مادۀ 112 «اساسنامه» پیش¬بینی شده، به مقر «ملل متحد» را زمانیکه مقرر است نشست «مجمع» برگزار شود، تسهیل نمایند. این مسئله، در صورت لزوم، درمورد نشست¬های «هیئت رئیسۀ مجمع» و نهادهای زیرمجموعۀ آن نیز اجرا خواهد شد. 
   مادۀ 12
   مجوز عبور
                   قضات، «دادستان»، معاونین دادستان، «مدیر ثبت»، کارکنان و مقامات «دفتر دادستانی» و «دفتر ثبت» دیوان، مطابق با ترتیبات ویژه¬ای که میان «دبیرکل» و «دیوان» به تصویب خواهد رسید، مجاز به استفاده از مجوز عبور «ملل متحد» بعنوان یک مدرک مسافرتی معتبر خواهند شد که این استفاده مورد شناسایی دولت¬ها در موافقتنامه¬های مزایا و مصونیت¬های «دیوان» است. کارکنان "دفتر ثبت" شامل کارکنان «دفتر ریاست» و «شعب» دیوان، طبق مادۀ 44 «اساسنامه»، و کارکنان «دبیرخانۀ مجمع دول عضو» مطابق با بند 3 ضمیمۀ قطعنامۀ ICC-ASP/2/Res.3 می¬باشند.
   مادۀ 13
   مسائل مالی
   1-           «ملل متحد» و «دیوان»، توافق می¬نمایند شرایطی که تحت آن، هرگونه وجهی به حساب «دیوان» کارگزاری می¬شود با تصمیم «مجمع عمومی ملل متحد»، براساس مادۀ 115 «اساسنامه»، موضوع ترتیبات جداگانه¬ای باشد. «مدیر ثبت» باید «مجمع» را نسبت به تمهید چنین ترتیباتی مطلع نماید. 
   2-         «ملل متحد» و «دیوان»، مضافا توافق می¬نمایند که هزینه¬ها و مخارج ناشی از همکاری یا ارائۀ خدمات بموجب «موافقتنامۀ» حاضر، موضوع ترتیبات جداگانه¬ای میان «ملل متحد» و «دیوان» خواهد بود. «مدیر ثبت» باید «مجمع» را نسبت به تمهید چنین ترتیباتی مطلع نماید. 
   3-           «ملل متحد» می¬تواند بنا به درخواست «دیوان» و بموجب بند2 مادۀ حاضر، اقدام به ارائۀ مشاوره دربارۀ مسائل مالی و محاسباتی مربوط به دیوان نماید. 
   مادۀ 14
   سایر موافقتنامه¬های مصوب «دیوان»
                   «ملل متحد» و «دیوان»، در صورت لزوم، در مورد ثبت یا ضبط و نگهداریِ موافقتنامه¬های منعقده میان «دیوان» و دولت¬ها یا سازمان¬های بین¬المللی نزد «ملل متحد»، مشورت خواهند نمود. 
   سه - همکاری و معاضدت قضایی
   مادۀ 15
   مقررات عمومی ناظر بر همکاری میان «ملل متحد» و «دیوان»
   1-            «ملل متحد» با توجه شایسته به وظایف و صلاحیت خود بموجب «منشور» و مطابق با قواعد آن، که تحت حقوق بین¬المللِ قابل¬اعمال، تعریف شده است متعهد به همکاری با و تامین اطلاعات و اسناد به «دیوان»، بنا به درخواست «دیوان» بموجب بند 6 مادۀ 87 «اساسنامه»، خواهد شد. 
   2-           «ملل متحد» یا برنامه¬ها، صندوق¬ها و دفاتر مربوطۀ آن می¬توانند توافق نمایند سایر اشکال همکاری و معاضدت با «دیوان» را، وفق مقررات «منشور» و «اساسنامه»، تامین نمایند. 
   3-            در صورتیکه افشای اطلاعات یا اسناد یا تامین سایر اشکال همکاری، امنیت یا ایمنی پرسنل کنونی یا سابق «ملل متحد» را به مخاطره اندازد، یا به هر نحو دیگر امنیت یا کارکرد مناسب هر عملیات یا فعالیت «ملل متحد» را تحت¬الشعاع قرار دهد، «دیوان» می¬تواند، بویژه بنا به درخواست «ملل متحد»، اقدامات حفاظتی لازم را خواستار شود. در غیاب چنین اقداماتی، «ملل متحد» با حفظ حق برخورداری از اقدامات حفاظتی خود، که می¬تواند شامل خودداری از تحویل برخی اطلاعات یا اسناد، یا تسلیم آن¬ها به شکل مناسب، ازجمله معرفی رسمی متون آمادۀ چاپ باشد، تلاش خواهد نمود تا اطلاعات یا اسناد موردنظر را افشا و همکاری مورددرخواست را تامین نماید. 
   مادۀ 16
   ادای شهادت توسط مقامات «ملل متحد»
   1-              «ملل متحد» متعهد می¬شود درصورت درخواست «دیوان»، مبنی بر لزوم شهادت یک مقام مسئول در «ملل متحد» یا یکی از برنامه¬ها، صندوق¬ها، یا دفاتر (ادارات) آن، با «دیوان» همکاری نموده، و در صورت لزوم و با توجه مقتضی به وظایف و صلاحیت خود بموجب «منشور» و «کنوانسیون مزایا و مصونیت¬های ملل متحد»، و با عنایت به قواعد آن، از تعهد به رازداری آن مقام، صرفنظر نماید. 
   2-               «دبیرکل» توسط «دیوان» مجاز خواهد شد نماینده¬ای از جانب «ملل متحد» جهت کمک به مقام مسئول آن سازمان که بعنوان شاهد نزد «دیوان» حاضر می¬شود تعیین نماید.
   مادۀ 17
   همکاری میان «شورای امنیت ملل متحد» و «دیوان»
   1-             زمانیکه «شورای امنیت» در عمل به فصل 7 «منشور ملل متحد» تصمیم می¬گیرد وضعیتی را، بموجب بند (ب) مادۀ 13 «اساسنامه»، که در آن علی¬الظاهر یک یا چند جرم مندرج در مادۀ 5 «اساسنامه» ارتکاب یافته¬، به «دادستان» ارجاع دهد، «دبیرکل» بلافاصله تصمیم کتبی «شورای امنیت» را همراه با اسناد و مواد دیگری که ممکن است با تصمیم «شورا» مرتبط باشند، به «دادستان» انتقال خواهد داد. «دیوان» متعهد می¬شود «شورای امنیت» را در این ارتباط، مطابق با «اساسنامه» و «آیین دادرسی و ادله»، مطلع نگاه دارد.  این اطلاعات از طریق «دبیرکل» منتقل خواهد شد. 
   2-             زمانیکه «شورای امنیت» طبق فصل 7 «منشور»، قطعنامه¬ای را صادر و از «دیوان» می¬خواهد بموجب مادۀ 16 «اساسنامه»، تحقیق یا تعقیبی را آغاز ننموده یا ادامه ندهد، این درخواست بلافاصله توسط «دبیرکل» به «رییس دیوان» و «دادستان» منتقل خواهد شد. «دیوان»، «شورای امنیت» را از طریق «دبیرکل» از دریافت درخواست فوق¬الذکر مطلع خواهد نمود، و در صورت لزوم، از طریق «دبیرکل» به «شورا» دربارۀ اقداماتی که در این رابطه توسط «دیوان» انجام شده، اطلاع خواهد داد.
   3-             در مواردی که مسئله¬ای توسط «شورای امنیت» به «دیوان» ارجاع شده و «دیوان» مطابق با بند 5(ب) یا بند 7 مادۀ 87 «اساسنامه» به یافته¬ای مبنی بر عدم همکاری یک دولت با «دیوان» رسیده است، «دیوان» «شورای امنیت» را مطلع یا مسئله را به آن ارجاع خواهد نمود، آنگونه که شرایط پرونده ایجاب می¬نماید!! و «مدیر ثبت» از طریق «دبیرکل»، تصمیم «دیوان» همراه با اطلاعات مربوط به پرونده را به «شورای امنیت» انتقال خواهد داد. «شورای امنیت» از طریق «دبیرکل»، «دیوان» را از طریق «دفتر ثبت» نسبت به اقدامات خود، تحت شرایط مزبور، مطلع خواهد نمود. 
   مادۀ 18
   همکاری میان «ملل متحد» و «دادستان»
   1-             «ملل متحد» با توجه به وظایف و صلاحیت خود تحت «منشور ملل متحد» و بموجب قواعد آن، متعهد می¬گردد با «دادستان» همکاری نموده و با وی وارد ترتیبات، یا در صورت لزوم، موافقتنامه-هایی شود که جهت تسهیل این همکاری ضرورت دارند، بویژه زمانیکه «دادستان» بموجب مادۀ 54 «اساسنامه»، در صدد انجام وظایف یا اِعمال اختیارات خود در رابطه با تحقیق بوده و خواستار همکاری «ملل متحد» در مطابقت با مادۀ مذکور می¬باشد. 
   2-               با توجه به قواعد ارگان مربوطه، «ملل متحد» متعهد می¬شود به همکاری در رابطه با درخواست¬های «دادستان» جهت ارائۀ اطلاعات بیشتری که می¬تواند طبق بند 2 مادۀ 15 «اساسنامه» از ارگان¬های «ملل متحد» در ارتباط با تحقیقاتی که براساس صلاحدید (proprio motu) «دادستان» مطابق با مادۀ مزبور انجام می¬شود، درخواست نماید. «دادستان» باید تقاضای خود برای دریافت این اطلاعات را برای «دبیرکل» ارسال نماید که وی نیز آن را به رییس اجرایی یا سایر مقامات ذیربط ارگان موردنظر منتقل می¬کند. 
   3-              «ملل متحد» و «دادستان» می¬توانند موافقت نمایند که «ملل متحد»، اسناد یا اطلاعاتی را در اختیار «دادستان» قرار دهد، به شرط محرمانه بودن و صرفا بمنظور ایجاد شواهد جدید و مشروط بر آنکه این اسناد یا اطلاعات برای سایر ارکان دیوان یا اطراف ثالث، در هر مرحله از رسیدگی و پس از آن، بدون کسب رضایت «ملل متحد»، افشا نشوند. 
   4-            «دادستان» و «ملل متحد» یا برنامه¬ها، صندوق¬ها و دفاتر مربوطۀ آن می¬توانند به چنین ترتیباتی وارد شوند چنانچه جهت تسهیل همکاری آن¬ها برای اجرای مادۀ حاضر ضروری باشد، بویژه بمنظور تضمین محرمانه بودن اطلاعات، حفاظت از هر شخصی، ازجمله پرسنل سابق یا کنونی «ملل متحد»، و امنیت یا کارکرد مناسب هر عملیات یا فعالیت «ملل متحد».
   مادۀ 19
   قواعد مربوط به مزایا و مصونیت¬های «ملل متحد»
                    اگر «دیوان» قصد داشته باشد صلاحیت خود را نسبت به شخصی اعمال نماید که بنا بر ادعا، مسئولیت کیفری جرمی در حوزۀ صلاحیت «دیوان» متوجه اوست، و اگر این شخص با چنین شرایطی براساس «کنوانسیون مزایا و مصونیت¬های ملل متحد» و قواعد مربوطه در حقوق بین¬الملل، دارای هرگونه مزایا و مصونیت¬هایی باشد که بمنظور انجام مستقل وظایف وی برای «ملل متحد» ضروریست، «ملل متحد» متعهد می¬گردد با «دیوان» کاملا همکاری نموده و همۀ اقدامات لازم جهت اجازه به «دیوان» برای اعمال صلاحیت خود، بویژه از طریق اعراض از هرگونه مزیت و مصونیت مزبور در مطابقت با «کنوانسیون مزایا و مصونیت¬های ملل متحد» و قواعد مربوطه در حقوق بین¬الملل، را بعمل آورد.
   مادۀ 20
   حفاظت از محرمانه بودن
                    اگر «دیوان» درخواست ارائۀ اطلاعات یا اسناد در اختیار، مالکیت یا کنترل «ملل متحد» را بنماید که بصورت محرمانه توسط یک کشور یا یک سازمان بین¬الدولی، یا یک سازمان بین¬المللی، یا سازمانی غیردولتی یا یک شخص، افشا شده، «ملل متحد» باید رضایت صاحب اصلی را جهت افشای این اطلاعات یا اسناد کسب نموده، و یا در صورت لزوم، به «دیوان» اطلاع دهد که «دیوان» می¬تواند رضایت صاحب اصلی را برای «ملل متحد» جهت افشای آن اطلاعات یا اسناد جلب نماید. اگر صاحب اصلی، یک «دولت عضو اساسنامه» باشد و «ملل متحد» نتواند در مدت¬زمان معقولی، رضایت آن دولت را جهت افشا کسب کند، «ملل متحد» «دیوان» را بالنتیجه مطلع خواهد ساخت، و مسئلۀ افشا میان «دولت عضوِ» موردنظر و «دیوان»، مطابق با «اساسنامه»، حل¬وفصل خواهد شد. اگر صاحب اصلی، یک «دولت عضو اساسنامه» نباشد و از رضایت نسبت به افشا امتناع ورزد، «ملل متحد» «دیوان» را مطلع خواهد نمود که بدلیل تعهد به رازداری ازپیش¬موجود (قبلی) به صاحب اصلی، قادر به تامین اطلاعات یا اسناد درخواستی نمی¬باشد. 
   چهار - مقررات پایانی
   مادۀ 21
   ترتیبات تکمیلی بمنظور اجرای موافقتنامۀ حاضر
                    «دبیرکل» و «دیوان» می¬توانند بمنظور اجرای موافقتنامۀ حاضر، ترتیبات تکمیلی را درصورتیکه لازم بدانند، تمهید نمایند.
   مادۀ 22
   اصلاحات
                   «موافقتنامۀ» حاضر می¬تواند با توافق «ملل متحد» و «دیوان»، اصلاح شود. هرگونه اصلاحیه باید به تصویب «مجمع عمومی ملل متحد» و «مجمع» [دول عضو دیوان] مطابق با مادۀ 2 «اساسنامه» برسد. «ملل متحد» و «دیوان» باید یکدیگر را بطور کتبی از تاریخ تصویب مطلع سازند، و «موافقتنامه» در تاریخ تصویبِ مُوخّر از دو تصویب مزبور، لازم¬الاجرا خواهد شد.  
   مادۀ 23
   لازم¬الاجرا شدن
                   «موافقتنامۀ» حاضر توسط «مجمع عمومی ملل متحد» و «مجمع» [دول عضو دیوان] مطابق با مادۀ 2 «اساسنامه» به تصویب خواهد رسید. «ملل متحد» و «دیوان» یکدیگر را بطور کتبی از تاریخ تصویب مطلع خواهند نمود. پس از آن، «موافقتنامه» از تاریخ امضا، لازم¬الاجرا خواهد بود. 
                   با توجه به مراتب فوق، امضاکنندگان ذیل، «موافقتنامۀ» حاضر را امضا کردند.   
                   امضاشده در روز ------ از ماه ------، در محل مقر «ملل متحد» در نیویورک، در دو نسخه به همۀ زبان¬های رسمی «ملل متحد» و «دیوان» که از آن میان، متون انگلیسی و فرانسوی، معتبر خواهند بود. 
    

  نظر خود را ثبت کنید
  نام کاربر
  متن
     

  Design By Gitysoft