• مشاهده تمامی اخبار

 • اخبار صنفی

 • مشاهیر وکالت

 • مقالات

 • قرارداد حق الوکاله

 • تخلفات انتظامی

 • قوانین و مقررات جدید

 • نظریات مشورتی

 • مصوبات هیات مدیره

 • اخلاق حرفه ای

 • معرفی کتاب

 • چهره ها در عدلیه

 • نغز نامه

 • گوشه های تاریخ

 • همایش های حقوقی

 • فرهنگی و هنری

 • عکس هفته

 • لایحه جامع وکالت رسمی

 • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

 • مشاهیر قضاوت

 • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

 • مصاحبه ها

 • زنان و کودکان

 • حقوق بین الملل

 • حقوق و سینما

 •  
  • منشورحقوق وتکالیف دوسویه وکیل سرپرست ( دکتر علی صابری ) وکارآموزان

                                                               

   دیباچه : این منشور در اجرای قوانین مربوط به وکالت ودر جهت تعیین حقوق وتکالیف طرفین تنظیم شده وبه امضای طرفین میرسد                                                                             
   1-حضور کارآموز به هیچ وجه وتحت هیچ شرایطی در جلسات هفتگی دفتر و هیچ زمان الزامی نیست اما کارآموز محق است از محل جغرافیایی وامکانات فیزیکی ومادی دفتر در ساعات کاری به شرط هماهنگی با مسئول دفتر استفاده کند.خواندن پرونده های مختومه وجریانی بی هیچ قیدوشرطی مجاز است اما خارج کردن پرونده وکتب و مجلات موجود در دفتر ممکن نیست وکارآموز حق دارد درصورت نیاز تصویر یا رونوشت اوراق راتهیه کند.
   2-کارآموز محق است موکلین احتمالی خود را جهت ارائه مشاوره و قبول وکالت به دفتر دعوت کرده اما ساعت حضورموکل با هماهنگی مسئول دفتر تعیین خواهد شد بدیهی است با توجه به شیوه کارکنونی دفتر وساعت کاری آن یعنی روزهای زوج از 8:30 تا 17:30 عصر هماهنگی با موکلین در ساعات آغازین روز مطلوب تر است.
   3-کارآموز آگاه است که باتوجه به مقررات قانونی داشتن وکالت نامه سفید امضا ممنوع است درنتیجه به هیچ وجه ارائه وکالت نامه سفیدامضاء جهت امضای سرپرست ممکن نیست وکارآموز متعهد است پیش از قبول وکالت با معرفی کامل خود موضوع پرونده را برای سرپرست تشریح کرده تا وکیل سرپرست در صورتی که دعوی قابلیت پیشرفت حقوقی دارد یا کارآموز توان پیگیری آن را دارد نسبت به امضای وکالت نامه اقدام کند بدیهی است تشخیص سرپرست در این مورد قطعی وغیرقابل اعتراض است.
   4-چاپ کردن هرگونه کارت تبلیغات ،سربرگ آرم وغیره بدون ذکر عنوان کارآموز توسط کارآموز ممنوع است وکیل سرپرست به محض آگاهی آن را به اطلاع کانون وکلا خواهند رساند.
   5-نشانی قانونی کارآموز نشانی سرپرست است وکارآموز حق تغییر آن را حتی در پرونده هایی که با کارآموزان یا وکلای پایه یک قبول وکالت مینماید ندارد.
   6-وکیل سرپرست هیچ تعهدی به سپردن وکالت پرونده ها به کارآموزان نداشته بدیهی است در صورت معرفی پرونده از سوی کارآموز قبول وکالت با هم از سوی کارآموز وسرپرست وغیره شرایط مالی نسبت به هرمورد جداگانه تعیین میشود.
   7-چنانچه کارآموز بخواهد با کارآموز یا وکیل پایه یک دیگری خارج از مجموعه دفتر سرپرست قبول وکالت کند تمام شرایط حاکم بر منشور بر وی اجرا خواهد شد وحقوق وتکالیف طرفین در این مورد پابرجا خواهد بود.
   8-کارآموز حق ندارد خارج از صلاحیت قانونی خود قبول دعوی کند حتی در کنار وکیل پایه یک دیگر قبول وکالت کرده و سرپرست از امضای چنین وکالت نامه هایی معذور است.
   9-کارآموز محق است درتمامی ساعات معقول شبانه روز و در روزهای کاری هفته به هر وسیله ممکن با سرپرست تماس گرفته و پرسشهای خویش را مطرح کند بدیهی است سرپرست مکلف است در اولین زمان ممکن به آگاهی سرپرست برساند.
   10-کارآموز مکلف است گزارش کاری پرونده هایی راکه قبول وکالت کرده و یا کارهای ارجاع شده از سوی سرپرست را درکوتاه ترین زمان ممکن به آگاهی سرپرست برساند.
   11-سرپرست متعهد است تمام کوشش های لازم برای اجرای مقررات قانونی و نیز آموزش کارآموزان را به عمل آورده در صورت امکان هفته ای یک جلسه، جلسه بحث وتبادل نظر بین کارآموزان در محل دفتر برپا خواهدشد.
   12-کارآموز مکلف است تمامی تکالیف مقرر شده توسط کانون برای دوره کارآموزی را انجام داده گزارش آنها را به سرپرست ارائه کند.شرکت در سخنرانی ماهانه کارآموزان الزامی است وکارآموز پس از هرجلسه سخنرانی خلاصه بحث سخنران وپرسش وپاسخهای به عمل آمده را کتباً به وکیل ارائه کرده و توضیح شفاهی نیز خواهد بود.
   تبصره:در صورت وجود عذری موجه برای شرکت نکردن در جلسه کارآموز پیش از جلسه آن را به آگاهی سرپرست می رساند.
   13-کارآموز متعهد وموظف است جهت اطلاع ودریافت اخطاریه، احضاریه وهرگونه اوراق مربوط به خود وپرونده خویش با دفتر سرپرست در تماس باشد و سرپرست مسئولیت وتکلیفی درتماس با کارآموزان وآگاه کردن وی نسبت به اوراق دادرسی پرونده های شخصی کارآموز ندارد وچنانچه با پیگیری نکردن کارآموز موکل وی ،تعقیب انتظامی یامدنی وی را درخواست نماید مسئول نبوده وخود کارآموز پاسخگو است.
   14-به کارآموزان توصیه شده وتاکید می گردد متن منشور را به دقت خوانده وباتحقیق کامل وکافی درباره ویژگی های این دفتر وسنجش آن با دیگر دفاتر وکیل سرپرست خویش را برگزینند به هر حال پس از معرفی اینجانب به عنوان وکیل سرپرست به کانون وکلا تغییر وکیل سرپرست مگر درموارد استثنایی وبسیار خاص که تشخیص آن با وکیل سرپرست است ممکن نبوده، سرپرست از امضای فرم تغییر معذور است.
   15-با لحاظ بندهای پیشین و بیان دوباره آنکه نشانی کارآموز در وکالت نامه های تنظیمی می بایست نشانی دفتر سرپرست باشد وتاکید برآنکه کارآموز مکلف است برای پیگیری ابلاغ شدن اوراق قضایی به دفتر شخصاً وحضوری مراجعه کرده و مگر درمواردبسیار استثنایی پاسخگویی تلفنی ممکن نیست کارآموزان حق دارند شماره تلفن دفتررا دراختیار مراجعین وموکلین احتمالی خویش قرار دهند مشروط به آنکه صراحتاً خود را کارآموز وکالت معرفی و مراجعین بدانند شماره مربوط به دفتر سرپرست است ونیز ساعات مشخصی در هفته در دفتر حضورداشته تا پاسخگوی تلفن های خویش باشند وگرنه توصیه می شود کارآموزان در سربرگ یا کارت ویزیت خویش تلفن همراه خود راقید کنند.
   16-هرکارآموز مکلف است دردوره کارآموزی خویش دست کم یک بار در جلسات هفتگی دفتر درباره یکی ازموضوعات حقوقی با تحقیق کامل وکافی ایراد سخنرانی کند این موضوع نباید کلی وتکراری بوده و می بایست جنبه علمی آن غلبه داشته باشد. خلاصه کردن پرونده های مهم دفتر وارائه آن در جلسه نیز می تواند موضوع سخنرانی محسوب شده وتشخیص قابلیت تبدیل پرونده خاص به موضوع تحقیق با وکیل سرپرست است.
   17-در صورتی که دوره کارآموزی به دلیل انجام ندادن تکالیف از سوی کمیسیون بیش از سه ماه تمدید ویا کلاً تجدید شود وکیل سرپرست از ادامه همکاری معذور بوده کارآموز مکلف است برای مدت تمدید شده یا تجدید دوره فرد دیگری را به عنوان سرپرست برگزیند.این مطلب به کانون وکلا نیز اعلام شده واز سوی آن مرجع نیز رعایت خواهد شد.
   18-به کارآموزان توصیه می شود در مدت حضور در دفتر اخلاق حرفه ای را رعایت کرده ترجیحاً در مورد موارد ومسائل تخصصی حقوق اظهارنظر کرده و بحث کرده از ورود در مسائل دیگر به ویژه امور خصوصی همکاران ( کاری وغیرکاری) جداً خودداری فرمایند.
   19-درصورتی که کارآموز در هرمقطعی از دوره کارآموزی رفتار خلاف شئون وکالت یا برخلاف مندرجات این منشور انجام دهد،وکیل سرپرست ازادامه همکاری معذور بوده مراتب را جهت تغییر وکیل سرپرست به کانون وکلا اعلام خواهد کرد.
   20-کارآموز به صورت اختیاری وبا اطلاع کامل و دقیق می پذیرد و ملتزم میشود در طول دوره کارآموزی خویش دست کم در یکی ازجلسات علنی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز (باهماهنگی وکیل سرپرست) شرکت کرده ازجلسه گزارش کاملی تهیه کرده،آن را تحویل دفتر وکالت وکیل سرپرست دهد.
   این منشور در 20 ماده ویک تبصره به امضای طرفین رسید.


   محل امضای وکیل سرپرست                                                  محل امضای کارآموز

    

   با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر علی صابری

  نظرات
  (کردار و عقاید)استاد بزرگوارم نمونه ی وکیلی واقعی هم برای جامعه وکالت و هم مردم عامی هست .کاش تمام وکلا به فکر یادگیری کاراموزان بودند،برخی ها حتی وقت برای خود ندارند چه برسد برای کاراموزانشون،کاش برای وکیل سرپرستان هم ضوابطی تعیین می شد.
  ارزو سلیمانی
  91/07/01
  ادرس دفتراقای صابری رو میخواستم ؟
  91/07/26
  از اقدام جنابآقای دکتر صابری در برگزاری جلسات علمی حقوقی متشکرم . امید است با زیاد شدن حرکت های علمی گام های موثری در جهت تخصصی و علمی شدن وکالت به جای صنفی و تجاریشدن آن در کشورمان برداشته شود :عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهند . مرد اگرهست به جز عالم ربانی نیست
  محمد خاکباز
  91/12/17
  با سلام وعرض ادب-از اقای دکتر تقاضا مندم تجربیات خود راجع به متدولوژی وکالت حرفه ای وعلمی به صورت کتاب دراورده وان را در اختیار سایر کار اموزان ووکلا قرار دهند با تشکر 20-1-94
  حمید ش
  94/01/20
  نظر خود را ثبت کنید
  نام کاربر
  متن
     

  Design By Gitysoft